Zgodovina tamburanja v Cirkulanah

Tamburaši 1930
Tamburaši 1930

“Pri Sv. Barbari v Halozah obhajala se je 8. septembra pomenljiva slovesnost. Praznovali smo ustanavljanje novega bralnega društva “Naprej”, katerega naloga bo, pospeševati med društvenimi udi vseobčo omiko in izobrazbo ter buditi in krepiti mednarodno zavest ... Kakor nalašč zvezala se je ta slavnost s tamburaškim koncertom. Bratje Hrvatje iz bližnje Višnice udarjali so nam tako divno in dovršeno ob milozvočne tamburice, da smo jih zavzeti kar občudovali ...”

O tem pomembnem dogodku nam leta 1899 poroča dopisnik DOMOVINE. Ob tej priložnosti so sklenili ustanoviti tudi prvi tamburaški zbor. Takoj so kupili instrumente in pridobili člane, med katerimi so bili skoraj vsi takratni učitelji. Prvič je tamburaški zbor nastopil pod vodstvom učitelja Vinka Šerone 25. julija leta 1900. V tistih časih so tamburaši predstavljali vidno gonilno silo kulturnega dogajanja v kraju, saj je skoraj vsakemu pomembnejšemu dogodku obvezno sledila “Veselica s petjem in tamburanjem”.

Naslednji tamburaški zbor je vodil Franjo Korenjak, deloval pa je med leti 1922 in 1932. Korenjak je ustanovil tudi zelo popularno Šraml godbo, ki pa je delovala vse do leta 1941. Po drugi svetovni vojni ni bilo pobud za obnovo tamburaškega muziciranja. Šele leta 1959, ko se je na domači šoli zaposlil Franc Majcenovič, izkušen tamburaš, je zasnoval podmladek tamburašev iz učencev 4. in 5. razredov. Ko so učenci končali šolanje je skupina prenehala z delovanjem.

Jeseni 1980 so nekdanji tamburaši na čelu z Jožekom Belšakom začeli akcijo za oživitev tamburaštva v Cirkulanah. Za vodstvo so zaprosili Franca Majcenoviča, kasneje pa sta skupino vodila Drago Klein in Slavko Belšak. Sodelovali so na vseh prireditvah, prirejali budnice, samostojne koncerte, nastopali na revijah tamburaških zborov in gostovali po raznih krajih. S prostovoljnim delom so si uredili vadbeni prostor na Borlu, organizirali pa so tudi tamburaško šolo. Sekcija je svoj vrhunec dosegla leta 1982, ko je orkester štel kar 35 članov. Z aktivnim delom so končali leta 1985.

Na pobudo Daniela in Boštjana Polajžerja so se leta 1992 ponovno sestali nekateri člani tamburaške sekcije iz leta 1985. Okrog osem članov se je nekajkrat sestalo na vajah, za skupno nastopanje pa so se dogovarjali tudi s tamburaši iz Mej. Skupino je vodil Boštjan Polajžer, delovali pa so zgolj eno leto. Za tem je tamburaška dejavnost v Cirkulanah zamrla do leta 1994, ko so se na pobudo Jerneja Golca zbrali novi tamburaši.